اثرات گرم شدن کره زمین بر روی اقتصاد، گیاهان و حیوانات

گرم شدن کره زمین تاثیرات قابل توجهی را بر زندگی انسان ها و حیوانات بر جای می گذارد از طرفی پوشش های گیاهی نیز دچار تغییراتی می شوند
تاثیر گرم شدن کره زمین بر روی حیوانات
تاثیر گرم شدن کره زمین بر روی حیوانات بسیار قابل مشاهده است

اثرات گرم شدن کره زمین بر روی حیوانات

تاثیر گرم شدن کره زمین بر روی حیوانات
تاثیر گرم شدن کره زمین بر روی حیوانات بسیار قابل مشاهده است

درجه حرارت بالاتر نسبت به میانگین دمایی در سالهای گذشته به عنوان گرم شدن کره زمین شناخته می شود؛ اثرات درجه حرارت بالا بر روی حیوانات به شرح زیر است:

 • مهاجرت حیوانات و تغییر زیستگاه های طبیعی آنها که قبلاً در آنها زندگی می کردند و میلیون ها سال در آنها زندگی کردند، به دلیل کمبود آب و غذا، که منجر به کاهش توانایی آنها در تأمین نیازهای آنها می شود.
 • تأثیر بر چرخه زندگی حیوانات، بطوری که مهاجرت حیوانات منجر به دستکاری در زمان وقایع طبیعی چرخه زندگی می شود، مانند: زمان مهاجرت پرندگان، زمان تولید مثل و مدت خواب زمستانی برخی از حیوانات.
 • برخی از حیوانات تهدید به نابودی می شوند و در معرض انقراض قرار می گیرند.

توجه: اثرات درجه حرارت بالا بر روی حیوانات نیز بر روی انسان تأثیر می گذارد، مانند:

 • پرندگان و حشرات مهاجر زودتر از حد معمول به مناطقی با دمای مناسب می رسند.
 • ظهور بیماری هایی که وجود نداشته و منجر به مرگ حیواناتی می شود که آنها را آلوده کرده اند.

اثرات گرم شدن کره زمین بر گیاهان

درجه حرارت بالا به بارش باران تاثیر می گذارد و به همین دلیل مناطق جغرافیایی که می تواند محل زیست گیاهان باشند تحت تاثیر قرار می گیرند و اثرات از افزایش درجه حرارت بر روی گیاهان را می توان تحت موارد زیر نیز بررسی نمود:

 • تأثیر بر زمان وقایع چرخه حیات گیاهان، مانند: جوانه ها، برگها از درختان و گرده افشانی.
 • ظهور عدم تعادل در توزیع پوشش گیاهی.
 • افزایش آفات کشاورزی.
 • افزایش مواد حساسیت زا و گیاهان مضر.

اثرات اقتصادی گرم شدن کره زمین

دمای بالاتر از حد نرمال در برخی از نقاط کره زمین منجر به خسارات اقتصادی می شود که منجر به افزایش هزینه ها می شود، زیرا این افزایش در بسیاری از مناطق از جمله موارد زیر تأثیر می گذارد:

 • این امر بر بخش کشاورزی تأثیر منفی می گذارد.
 • بر تجارت ماهی تأثیر منفی می گذارد. به دلیل تغییر توزیع و بهره وری ماهی.
 • اگر تجمع متوسط ​​باشد، تأثیر مثبت بر تجارت چوب دارد.
 • بر منابع آب تأثیر می گذارد، زیرا در بعضی مناطق افزایش می یابد و در برخی مناطق کاهش می یابد.

سایر تأثیرات

گرم شدن کره زمین اثرات دیگری نیز دارد از جمله موارد زیر:

 • افزایش سرعت گرما و تغییر در اوج دما.
 • ذوب برف و کاهش پوشش برف در برخی از مناطق جهان.
 • افزایش سطح آب دریا.
 • افزایش اسیدیته دریاها و اقیانوس ها.
 • تأثیر در جامعه بشری.
ساناز بهمنش
مترجم، نویسنده و مدیر در مجموعه پیارند